خطرات مصرف بي رويه نمك

يكي از عوامل مهم و اساسي فشار خون كه اگر كنترل و درمان نشود در نهايت به بيماري قلبي منجر شده و مشكلات پيچيده اي را به وجود ميآورد مصرف زياد نمك است. پژوهشگران دانشگاه New Orleans گزارش ميدهند كه در سالهاي اخير عارضه فشار خون در بين كودكان و جوانان آمريكايي به صورت غيرقابل تصوري مشاهده ميشود كه در 30 سال گذشته به ندرت ديده ميشد. در حال حاضر يك نفر از هر 4 نفر آمريكايي به عارضه فشار خون مبتلا است كه باعث نگراني دست اندركاران بهزيستي و بهداشت شده است. در اين ميان افزايش سريع فشار خون در جوانان مسلما اين نگراني را افزايش ميدهد و آينده بدي را پيش بيني ميكند.
مصرف بي رويه نمك، چربي حيواني، چاقي، پرخوري، نداشتن فعاليتهاي بدني و مصرف سيگار در بالا رفتن فشار خون و صدمه به قلب و عروق نقشي انكار ناپذير دارند. اكثر غذاهاي
Fast Food حاوي مقدار زيادي چربي و نمك هستند و اين دو ماده غذايي و افزاينده مواد غذايي در تغيير مزه غذا مهم ميباشند و متاسفانه گرايش مخصوصي در مردم مخصوصا در كودكان و جوانان به وجود ميآورد ‌كه گاهي ترك آن مشكل خواهد بود.
يك شخص بالغ در روز حدود 5/2 گرم سديم نياز دارد كه تقريبا برابر است با يك قاشق چايخوري نمك. در حالي كه اكثر مردم بيشتر از دو برابر مقدار توصيه شده نمك مصرف ميكنند كه در درازمدت فشار خون و عوارض خطرناك آن را به وجود ميآورد. در ضمن نبايد فراموش كرد كه مصرف زياد نمك با سرطانهاي مري، معده و لوزالمعده رابطه ي مستقيم دارد.
اكثر غذاهاي رستورانهاي
Fast Food براي هر وعده غذايي بيشتر از 5/2 گرم سديم دارند. حال ميشود پيش بيني كرد كه يك شخص در طول روز و با مصرف غذاهاي مختلف كه حاوي مقدار زيادي نمك هستند و اضافه نمودن نمك به آنها چقدر سديم مصرف ميكند.
نمك يك افزاينده و نگهدارنده مواد غذايي است كه بشر از صدها سال قبل به خاصيت آن پي برده و متاسفانه به تدريج به مزه آن عادت نموده. در ضمن نبايد ‌فراموش كرد كه بدن انسان به مقدار معيني سديم نياز دارد تا در بسياري از فعل و انفعالات، مخصوصا سلولهاي بدن وقفه اي پيش نيايد. رژيم غذايي بي نمك آن هم در درازمدت خطرناك است و به همين جهت رعايت تعادل در مصرف نمك امريست بسيار مهم و ضروري.

/ 0 نظر / 18 بازدید