كشف ژن مسئول سرطان پروستات

پژوهشگران انگليسي اعلان نمودند ژني را به نام E2F3 شناسايي نموده اند كه در بروز سرطان پروستات نقشي مهم دارد. با پي بردن به چند و چون فعاليت اين ژن ميتوان به طبيعت و چگونگي پيشرفت سلولهاي سرطان پروستات آگاهي يافت و در نحوه درمان آن تصميم گرفت و حتي سرنوشت بيمار را پيش بيني كرد.
سرطان پروستات در بين مردان ممالك به اصطلاح مترقي بالاترين رقم را به خود اختصاص ميدهد و از هر 9 مرد‌ يك نفر در طول عمر خود به آن دچار خواهد شد. روش معمول تشخيص غده سرطاني در پروستات معاينه پزشكي است و اخيرا توسط آزمايش خون كه به
PSA معروف است ميتوان امكان بروز اين بيماري و وجود غده سرطاني را در پروستات پيش بيني كرد.
عوامل بروز سرطان پروستات عبارتند از: عفونت مزمن پروستات، سابقه بيماري آميزشي، چاقي، نداشتن فعاليتهاي جسمي، مصرف چربي زياد مخصوصا چربيهاي حيواني، داشتن سابقه فاميلي سرطان پروستات و كمبود مصرف سبزي و ميوه.

/ 0 نظر / 40 بازدید