جدول تکامل کودکان ۵/۱ ماهگي تا ۲۴ ماهگي

۲۴ ماهگي

۱۸ ماهگي

۱۵ ماهگي

۱۲-۱۳ ماهگي

۹-۱۰ ماهگي

۵/۴  تا ۶ ماهگي

۳-۴ ماهگي

۵/۱ تا ۲ ماهگي

رديف

درآوردنجليقهلباس

ترکيبکلمات

استفادهازقاشق و چنگال

توپبازي

دستتکاندادن به نشانه خداحافظي

دستدستيکردن

تلاشبرايگرفتن اسباب بازي

خندهصدادار

شناختدستهايش

توجهبهصورت

لبخندزدن

۱

حداقل ۳ کلمه

حداقليکيا دو کلمه

باباومامامفهوم

باباومامانامفهوم

جيغکشيدن

درآوردنصدايا - او

درآوردنصدايآرام

۲

نشاندادن ۶ قسمت بدن

فهميدنصحبتبا او

 

پاسخبهاسمشیا کلمات آشنا

گوشکردنبا دقت به صداهاي آشنا

برگشتنبهطرف صداها

لبخندزدنيا آرام شدن با صداي مادر

پاسخبهصدايزنگ

۳

بازکردندکمهلباس

برگرداندنشيشه

خطخطيکردن

انداختناشياءدر استکان

برداشتناشيايکوچک

چنگزدنياگرفتن اشياء بزرگ ( جغجغه )

رساندندستها به همديگر

 

۴

/ 0 نظر / 205 بازدید