در خوردن تخم مرغ زياده روي نكنيد

زرده تخم مرغ حاوي مقدار زيادي كلسترول است كه زياده روي در مصرف آن، مخصوصا در افرادي كه به برخي از بيماريها دچار هستند و كلسترول بد خونشان بالا است خطرناك خواهد بود. بعضي از پژوهشگران عقيده دارند كه رژيم غذايي روزانه نميتواند نقشي در بالا بردن كلسترول خون داشته باشند زيرا به هر صورت بدن هر روزه مقداري كلسترول توليد و وارد‌ گردش خون ميكند. عده اي نيز معتقدند كه رابطه ي مستقيم و نزديكي بين مقدار كلسترول خون و رژيم غذايي وجود دارد.
اخيرا بررسي جالبي بر روي 9300 نفر مرد و زن ژاپني كه 14 سال به طول انجاميده نشان ميدهد كه خانمهاي ميانسالي كه روزي يك عدد تخم مرغ ميخورده اند 22 درصد بيشتر از آنهايي كه هر 3 يا 4 روزي يك تخم مرغ ميخورده اند جانشان را از دست داده اند. در اين مطالعه اثرات عوامل ديگر نيز در نظر گرفته شده و اثر زرده تخم مرغ بر سلامتي و بهزيستي آزمايش و تجزيه و تحليل شده است.
روي هم رفته دست اندركاران تغذيه و پزشكي توصيه ميكنند كه روزي يك عدد تخم مرغ براي افرادي كه سالم هستند و كلسترول بد خونشان بالا نيست كافي ميباشد زيرا هر يك عدد تخم مرغ ميتواند يك سوم ميزان كلسترول مورد لزوم بدن را تامين كند. به عبارت ديگر اگر كسي در روز 3 عدد تخم مرغ مصرف كند نياز روزانه اش به كلسترول برآورده شده نبايد غذاي ديگري كه حاوي كلسترول است مصرف كند كه در حقيقت امريست اجتناب ناپذير زيرا همراه رژيم غذايي روزانه به طور مسلم مقدار ديگري كلسترول به بدن ميرسد.
در اين بررسي معلوم گرديد كه مصرف تخم مرغ در مردان تاثير زيادي در سلامت آنها ندارد و ميزان مرگ و مير آنها را افزايش نميدهد كه هنوز علت يا علل آن معلوم نيست.
كلسترول جزئي از ساختمان اصلي غشاء سلولهاي بدن بوده و در بسياري از فعل و انفعالات بدن نقش مهمي دارد. افراد سالم نبايد به كلي از مصرف تخم مرغ دوري كنند. افرادي كه به عارضه بالا بودن كلسترول خون دچار هستند ميتوانند از پروتئين با كيفيت بالاي سفيده تخم مرغ لذت ببرند و براي كودكان به علت رشد سريع و احتياج به كلسترول در ترميم نيازهاي بدن بايد مقداري كلسترول در رژيم غذايي روزانه آنها منظور گردد تا تاخير در رشد آنها به وجود نيايد.
به طور كلي موضوع حد اعتدال و رعايت آن امريست بسيار مهم. با موازنه رژيم غذايي و مصرف انواع و اقسام غذا در حد اعتدال ميتوان از خوردن غذا لذت برد و درضمن سالم ماند

/ 0 نظر / 441 بازدید